Frågor och svar

Varför är det här ett problem?

Alla har rätt till trygga toalettbesök. När toaletter och andra publika utrymmen delas in efter binärt kön (män och kvinnor) blir det svårt för alla som inte passar in i samhällets normer för kön, könsidentitet och könsuttryck. Konsekvenserna av att ta ”fel” toalett kan exempelvis vara att en blir utstirrad, utskälld, utkastad eller misshandlad. På längre sikt innebär det att den som bryter mot normen blir utestängd från att delta i samhället på samma villkor som andra.

 

Varför lanserar ni kampanjen #skitikön på Internationella kvinnodagen?

Den 8 mars är en viktig dag att lyfta transkvinnor och transfeminina personers utsatthet liksom att det generellt är viktigt att tala om jämlikhet kopplat till kön. Vi ser att kampen för kvinnors rättigheter som Internationella kvinnodagen lyfter och främjar går hand i hand med kampen för trans- och intersexpersoners rättigheter. Vi vill skapa ett samtal kring den binära könsuppdelningen på publika toaletter för att problematisera den samhällssyn som leder till att många utsätts för svårigheter i sin vardag. Vi ser att debatten bör föras i samband med diskussioner om kvinnors rättigheter då patriarkala strukrurer och ojämlika maktförhållanden påverkar många grupper i samhället samtidigt. Normer gällande könsidentitet och könsuttryck präglar allas vardag och i synnerhet personer som identifierar sig som kvinnor eller har feminina uttryck då män kan ses som strukturellt överordnade dessa personer. Vi vill därmed se kampanjen som en del i det gemensamma jämställdhets- och jämlikhetsarbetet.

 

Hur tänker ni kring skyltningen av “handikapptoaletter”?

Att prata om “handikapptoaletter” är något vi inte förespråkar då dessa toaletter inte är för “handikappade” utan för personer som har behov av tillgänglighetsanpassade toaletter med exempelvis större yta, armstöd, punktskrift och lägre tvättställ än andra toaletter. Dessa toaletter är därmed endast avsedda för personer med behov av en tillgänglighetsanpassad toalett. Det bästa skulle vara om alla toaletter var anpassade för alla oavsett funktion/behov. Tillgänglighetsanpassade toaletter är idag inte könsspecifika. Detta då det oftast bara finns en sådan toalett på respektive plats. En kan därmed ifrågasätta varför personer med behov av en tillgänglighetsanpassad toalett inte delas upp efter binärt kön då de flesta andra toaletter är könsspecifika. Att personer med funktionsnedsättningar därmed blir “könslösa” i toalettvärlden är ett intressant faktum samt att detta sällan eller aldrig ifrågasätts. Personer med funktionsnedsättningar får helt enkelt vara tacksamma om det ens finns en toalett en kan gå på vilket är ett stort problem i förhållande till tillgänglighet. Att exempelvis transpersoner hänvisas till tillgänglighetsanpassade toaletter utan att ha behov av detta ser vi som ett stort problem då det gör att toaletterna ockuperas av personer som lika väl skulle kunna gå på en annan toalett. Detta försämrar därmed tillgängligheten för de som behöver den mest. Vi vill gärna samarbeta med organisationer som arbetar med personer som använder tillgänglighetsanpassade toaletter för att, vid intresse och behov, ta fram nya skyltar som är mer önskvärda än den nuvarande. Vi vill dock fortsatt se att dessa toaletter förblir könsneutrala.

 

 

Vad menar ni med kön?

Vi ifrågasätter det sätt hetero- och cisnormen delar in oss i två kön, kvinna och man, och att dessa kvinnor och män förväntas vara feminina respektive maskulina. Det är ett så kallat binärt könssystem. Vi vet att det finns fler än två kön och att människor väljer att definiera sig på många olika sätt. Könsidentiteten är det som avgör en persons kön, vilket endast en själv bestämmer över.

I vår queera syn på kön blir det också viktigt att se hur normer är med och skapar kön. Alla passar inte in i cisnormen och vi strävar efter att individens kontakt med samhället ska vara likvärdig oavsett kön, könsidentitet och/eller könsuttryck.

 

Hur bör en bra toalettskylt se ut?

En bra toalettskylt beskriver så tillgängligt som möjligt vad som finns bakom dörren. Vårt förslag att sätta upp stickers med “sitt” respektive “stå” toalett för alla oavsett kön har stor förbättringspotential. Bland annat är det viktigt att tänka på tillgänglighet i förhållande till exempelvis syn, neuropsykiatriska funktionsvariationer, könsidentitet och könsuttryck, språk och höjd på skylten. Vi tror att vi tillsammans med andra engagerade kan ta fram ännu bättre skyltar som beskriver vad som finns i rummet på ett tillgängligt sätt där bilder lätt kan förstås, punktskrift finns, språk inte blir ett hinder och där alla är välkomna oavsett kön, könsidentitet och/eller könsuttryck. Vi välkomnar förslag på hur skyltarna skulle kunna utformas för att bli så bra som möjligt! Vi ser även att de skyltar som vi har lanserat genom kampanjen är ersättbara så snart vi har kommit fram till de bästa alternativen.

 

Hur tänker ni kring att kvinnor har mens och att män står upp och kissar?

Alla kvinnor har inte mens och alla som har mens identifierar sig inte som kvinnor. Det som skiljer mellan toaletterna för “damer” ifrån toaletterna för “herrar” är att “dam-toaletten” ofta har sanitetsbehållare. Detta ser vi som något alla toaletter bör ha och att det inte endast är bindor och tamponger som behöver slängas i en sanitetsbehållare, utan även andra hygienartiklar.

Alla män vill eller kan inte stå upp och kissa och alla som kan eller vill stå upp och kissa identifierar sig inte som män. Det finns ibland pissoarer på “herr-toaletten” vilket oftast eller alltid kompletteras med några toalettbås. Vi vill därmed att toaletter med pissoarer skyltas med “stå-toalett för alla oavsett kön” samt även “sitt-toalett för alla oavsett kön” för att beskriva att det just finns möjlighet att stå upp och/eller sitta ner och uträtta sina behov. Om personer som står upp och kissar inte vill göra detta offentligt finns möjligheten, liksom för alla andra, att använda ett toalettbås. Vid ombyggnationer kan även en mindre vägg sättas upp för att göra en avskiljning från toalettbåsen och pissoarerna om detta är önskvärt, vilket redan finns på många platser idag.

 

Hur tänker ni kring religiösa aspekter att vilja ha en binär uppdelning av män och kvinnor?

Vi har bland annat talat om att det kan vara viktigt för personer som bär viss klädsel/attribut (som exempelvis täcker hår och axlar) att kunna känna sig trygga med att rätta till eller ta av den på en binärt könsuppdelad plats med spegel. Vi ser att problem i förhållande till detta kan uppstå i de fall det finns toalettbås med speglar utanför båsen. Där ser vi lösningar som att exempelvis sätta upp speglar inne i ett eller flera toalettbås samt märka dessa med “toalett med spegel”. Har du förslag på fler lösningar, tveka inte att höra av dig till oss! Vi vill möjliggöra för alla att känna sig välkomna att gå på toaletten.

 

Varför har ni bara tagit hänsyn till transpersoner och intersexpersoner i kampanjen?

Vi vill skapa ett samtal om just den frågan vilket inte utesluter att kampanjen kan vidareutvecklas till att ta upp fler frågor. Vi vill att fler ska bidra till att kampanjen utvecklas och tar upp fler aspekter gällande tillgänglighet och trygghet på offentliga toaletter.

 

Jag tycker att könsneutrala toaletter låter som en bra idé och vill stödja kampanjen. Hur gör jag?

Vad bra! Här är några sätt att stödja kampanjen:

  1. Gilla och sprid kampanjen i sociala medier. Använd gärna hashtaggen #skitikön.
  2. Skriv ut egna skyltar eller köp stickers till självkostnadspris och sätt upp där du får!
  3. Prata med andra om varför det är viktigt med könsneutrala toaletter.
  4. Demonstrera för allas lika rätt på dagar som Internationella kvinnodagen eller i prideparader.
  5. Skicka in dina erfarenheter av vilka problem som kan uppstå med könade toaletter.

 

Vad tänker ni kring att könade toaletter skapar en trygghet för kvinnor?

Det kan vara viktigt för kvinnor att känna sig trygga i en miljö fri från män då kvinnor kan uppleva utsatthet vilket är ett resultat av patriarkala strukturer. Vi ser dock att problemet att kvinnor känner sig otrygga i publika rum bygger på strukturer som måste förändras i grunden. Att dela upp kvinnor och män ser vi inte som ett sätt att lösa problemen med kvinnors utsatthet. Lösningen med könsuppdelningen leder dessutom till att trans- och intersexpersoner riskerar att uteslutas. Vi vill med detta inte osynliggöra kvinnors utsatthet utan problematisera faktumet att det handlar om strukturella problem som inte kan lösas genom att skjuta undan dem.

 

Vad tänker ni kring argumentet att “män smutsar mer och därför är det bra med uppdelning”?

Argumentet att “män smutsar ner mer än kvinnor” ser inte vi som hållbart för att behålla en binär könsuppdelning. Detta då ansvaret för nedsmutsning i detta fall ligger på männen och det bör inte vara något som exempelvis trans- och intersexpersoner ska behöva lida av genom att inte kunna använda toaletten alls. Genom att införa könsneutrala toaletter bör därmed samma krav ställas på alla att hålla det rent och snyggt och lämna toaletten i ett gott skick.